AWTOULAG

Awtoulag arkaly daşamak - relssiz ugurlarda gury ýerde ýükleri we harytlary daşamak

HOWAÝOLLARY

Howaýollary arkaly ýükleri daşamak durnukly meşhurlyga eýedir. Sebäbi ilkinji nobatda bu ýük daşamagyň iň täsirli we ygtybarly usulydyr.

DEMIRÝOLLARY

Demirýollary arkaly daşamak - dürli agramdaky we ululykdaky harytlary daşamak üçin iň köp talap edilýän serişdeleriň biridir

DEŇIZÝOLLARY

Deňizýollary arkaly daşamak uzak aralyklara ýükleri daşamak üçin uzak wagt bäri ulanylýar.

icon

Hünär taýdan
garaýyş

icon

Kabul ederlikli
bahalar

icon

Hyzmatdaşlyga
meýillilik

icon

Aýratyn
çözgütler

Ýükleriň birleşdirilmegi

image
image
image
1 kg-dan başlap gurnalýan ýükleri dünýäniň islendik ýerinden daşamak. Ýüküňiziň aýratynlyklaryna esaslanyp iň amatly çözgütleri saýlarys.

Biz hakynda

“MTG” kompaniýasy dünýäniň islendik ýerinde diýen ýaly ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýäris.
Biz eýýäm birnäçe ýyl bäri ýük daşamagyň bazarynda hyzmatlary berýäris we dürli görnüşli ýükler bilen işlemekde uly tejribämiz bar. Kompaniýamyz ýönekeý ýere müşderileriň ynamyny gazanmady. Biziň ygtyýarymyzda daşaýjylaryň uly maglumat binýady bar. Ýüküň görnüşine baglylykda hünärmenlerimiz ulag saýlamaga kömek eder.
Biz ýükleriň daşamagyň bazarynda iň amatly şertleri hödürleýäris. Biz her bir tarapa aýratyn baha berýäris we hyzmatdaşlygyň ýakymly we özara peýdaly bolmagy üçin ähli talaplary göz öňünde tutýarys. Kompaniýamyza ýüz tutup hünärmenler toparmyzyň ýükleri daşamagyň iň çylşyrymly meselelerini nähili aňsatlyk bilen çözüp, wagtyňyzy we pul serişdeleriňizi tygşytlaýandyklaryny görersiňiz.

Tiz Habarlaşyk